Tavoitetila 2017: Keski-Suomessa on monimuotoinen, vientivetoinen ja kestävä biotalous. Uudet pitkälle jalostetut tuotteet ja niihin liittyvä osaaminen ovat kansallista ja kansainvälistä huippua. Paikallinen uusiutuvan energian tuotanto kattaa 50 % Keski-Suomen energiankulutuksesta.

Tämä lista sisältää Keski-Suomen liiton osarahoittamat hankkeet (EAKR, maakunnan kehittämisraha, Keski-Suomen kehittämisrahasto)

 

Monimuotoinen, vientivetoinen ja kestävä biotalous:

Biotalouskampus innovaatiojärjestelmä

Tavoitteena on vauhdittaa biotalousalan innovaatiotoimintaa ja luoda kokeilukulttuuria kampuksella. Erityisesti pk-yritysten ja keksijöiden ideoita pyritään jalostamaan siten, että mahdolliset kaupallistajat ja investoijat pääsevät arvioimaan niiden hyödyllisyyttä. Hankkeen toteutus 15.2.2016 – 31.5.2017.

Biopooli – Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan

Hankkeessa haetaan uusia kustannustehokkaita menetelmiä puubiomassan kuljetuksiin, varastointiin ja jatkojalostukseen sekä myynti- ja palvelutoimintoihin. Hankkeessa rahoitetaan biopolttoaineterminaaliin koeympäristö, jossa voidaan kehittää ja testata esimerkiksi konenäkö-, keinokuivaus- ja varastointilaitteistoja. Hankkeen toteutus 1.2.2015 – 31.1.2018, kokonaisbudjetti 1 000 000 €, EAKR-rahoitus 640 000€.

https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/biopooli/biopooli/

Vaahtorainaus – kohti teollisia sovelluksia

Hankkeessa kehitetään edelleen jo aiemmin tehokkaaksi todettua vaahtorainausteknologiaa. Vaahtorainausteknologian seurauksena syntyy uusia kuitutuotteita. Teknologia säästää sekä raaka-ainetta että energiaa. Hankkeessa madalletaan paikallisten yritysten kynnystä vaahtorainauksen teolliseen käyttöönottoon ja yrityksiä kannustetaan kehittämään omaa liiketoimintaansa. Hankkeen toteutus 1.12.2014 – 31.8.2017, kokonaisbudjetti  1 700 000€, EAKR-rahoitus 1 000 000€

Levien hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen Keski-Suomessa/LEEVI

Jyväskylän ammattikorkeakoulu selvitti levien tuotanto- ja käyttömahdollisuuksia liiketalouden näkökulmasta. Levien viljely voi olla tulevaisuudessa energiantuotannon yksi vaihtoehto: levät pystyvät tuottamaan biomassaa nopeammin kuin maalla elävät kasvit ja leväkasvattamoita voidaan sijoittaa ruuantuotantoon kelpaamattomille maa-alueille tai mereen. JAMK selvitti, millaiset ratkaisut olisivat edullisimpia ja mitkä levälajit sopisivat parhaiten Keski-Suomeen. Lisäksi kartoitettiin yritysten, kehittämisyhtiöiden ja tutkimuslaitosten kiinnostusta ja halukkuutta jatkaa leviin perustuvien innovaatio- ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä.

Tässä hankkeessa haettiin ketteryyttä ja nopean kokeilun mahdollistavuutta. Hankkeen myötä heräteltiin kiinnostusta levien hyödyntämiseen maakunnassa.  Hankkeen toteutus 1.10.2015 – 30.6.2016, kokonaisbudjetti 37 000€, maakunnan kehittämisrahaston osuus 26 000€

https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=2130

Inki, Innovatiivinen kiertotalous – raaka-aineet omasta maakunnasta

Jyväskylän yliopiston Kemian laitoksen hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan, miten jätemateriaaleista, kuten esimerkiksi voimalaitostuhkasta ja jätevedestä, pystytään ottamaan talteen harvinaisia maametalleja ja fosforia. Biopolton tuhka ja jätevedet ovat merkittäviä fosforin lähteitä, ja niiden sisältämä fosfaatti on suhteellisen helposti kierrätettävissä korkean teknologian tuotteisiin, jolloin niihin ei tarvitse käyttää louhittuja mineraaleja. Ns. high tech -metallit ja fosfori voidaan ottaa talteen maakunnan jätevirroista, mikä on edullista ja lisää myös työllisyyttä.

Hankkeen toteutus 1.6.2016 – 31.12.2017, kokonaisbudjetti  400 000€, EAKR-rahoitus 225 000€

Bio- ja kiertotalousyritykset kasvuun Keski-Suomessa

Hankkeen tavoitteena on lisätä bio- ja kiertotalousyritysten ja yritysryhmien liiketoimintaa ja kasvun edellytyksiä. Yritysryhmiä törmäytetään oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa, jolloin odotettavissa on innovaatiotoimintaa ja sen seurauksena uutta liiketoimintaa. Yrityksille tiedotetaan aktiivisesti uusista bio- ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista.

Hankkeen toteutus 1.3.2017 – 30.4.2018, kokonaisbudjetti 161 000€, josta AIKO-rahan osuus 78 000€.

Uudet pitkälle jalostetut tuotteet ja niihin liittyvä osaaminen ovat kansallista ja kansainvälistä huippua:

BIOTAR- Biotalouskampuksen osaamisalusta

Puuraaka-aineen kasvatus, korjuu, kuljetus ja käsittely edellyttävät nykyaikaisia energiatehokkaita koneita ja laitteita, mutta myös uudenlaista koulutusalojen yhteistyötä sekä tutkimusta ja tuotekehitystä yritysten tarpeisiin. Tarvaalan kampukselle hankitaan modernit hydrauliikan ja pneumatiikan oppimisympäristöt sekä simulaatiolaitteistoja, joilla voidaan harjoitella esimerkiksi metsäkoneen ja työkone-traktorin käyttöä. Laitteistoja tullaan käyttämään työelämälähtöisessä opetuksessa, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnassa, yritysten henkilöstökoulutuksessa sekä biotalouteen liittyvissä osaamishankkeissa.

Tavoitteena on vauhdittaa biotalousalan innovaatiotoimintaa ja luoda kokeilukulttuuria kampuksella. Erityisesti pk-yritysten ja keksijöiden ideoita pyritään jalostamaan siten, että mahdolliset kaupallistajat ja investoijat pääsevät arvioimaan niiden hyödyllisyyttä. Hankkeen toteutus 1.4.2016 – 31.12.2017, kokonaisbudjetti 900 000 €, EAKR-rahoitus 570 000€

http://www.poke.fi/fi/poke/hankkeet/biotar

Mobiili biotuotetehdas     
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy kehitti hankkeessa uudentyyppistä liikkuvaa biotuotetehdasta, jossa tuotanto viedään konteissa lähelle raaka-ainevirtoja. Idea soveltuu erityisesti oljen ja muiden kasvijätteiden käyttöön. Hankkeessa selvitettiin konttiratkaisun tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet ja haettiin yhteistyökumppanit, joiden kanssa liikkuvasta biotuotetehtaasta tehdään menestyvä suomalainen vientituote. Tavoitteena on, Keski-Suomen strategian mukaisesti, biomassavarojen tehokas ja monimuotoinen käyttö.

Case-tarkasteluun nostettiin kolme eri tuotetta: pelletit, muovikomposiitti sekä mekaaninen massanvalmistus. Nämä kaikki kolme tuotantolinjaa todettiin selvityksessä paitsi teknisesti mahdollisiksi, myös liiketoiminnallisesti kannattaviksi. Keskisuomalaisena näkökulmana on erityisesti laitevalmistus sekä teräsrakenteiden että komponenttien osalta.  Hankkeen toteutus 1.9.2015 – 30.9.2016, kokonaisbudjetti  100 000€, Keski-Suomen liiton kehittämisrahaston osuus 72 000€

Resurssiviisaus vientituotteeksi

Hankkeen tavoitteena oli luoda käsitys Keski-Suomen eri oppilaitosten resurssiviisauden eri osa-alueiden koulutustarjonnasta ja jatkojalostaa tätä kokonaisuutta kohti vientituotetta. Hankkeen osaamiskartoitus toteutettiin haastatteluilla, ja lopputulosta täydennettiin yritysten osaamiskartoituksella. Hanke sai tavoitteidensa mukaisesti kaikki koulutusorganisaatiot selvitettyä, ja niistä rakennettiin tuotepakettihahmotelmat, joihin listattiin osaajia. Tämän hankkeen tavoitteena oli dokumentoida tarjonta, konseptointi tapahtuu seuraavissa vaiheissa.

Hanketta esiteltiin suunnitelman mukaisesti ahkerasti kansainvälisesti, ja se herätti mielenkiintoa. Hankkeen tuloksena luotiin yhteistä pohjaa alueellisten toimijoiden kesken. Hankkeen toteutus

1.4.-30.11.2016, kokonaisbudjetti  40 000€, Keski-Suomen liiton kehittämisrahaston osuus 20 000€

http://www.jyvaskyla.fi/international/news/1/0/82868

Biopohjaisen hiilidioksidin arvoketjut ja liiketoimintapotentiaalit kiertotalousekosysteemissä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hankkeessa selvitetään, miten bioperäistä hiilidioksidia voitaisiin käyttää uudelleen ja jalostaa  esimerkiksi biokaasuksi tai kemikaaleiksi. Tähtäimessä ovat uudet liiketoimintamahdollisuudet, sillä näyttää siltä, että bioperäisen hiilidioksidin (bio-CO2) talteenotosta ja hyötykäytöstä voi tulla ilmastonmuutoksen hillinnässä keskeistä liiketoimintaa. Myös sähkön- ja lämmöntuotantokattiloille voi avautua uusia markkinoita. Keski-Suomessa on biomassaraaka-aineiden hyödyntämisessä vahvaa osaamista ja kokemusta. Hankkeen toteutus 3.10.2016 – 31.8.2018, kokonaisbudjetti  235 000 €, EAKR-rahoitus 165 000€

http://www.vtt.fi/sites/BioCO2/Pages/Etusivu.aspx

 

CIRCWASTE, Life IP, hankebudjetti 796 294€ (EU-rahoitus 477 776 €). Hankkeessa alueellistetaan valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet. Painopisteinä on syntyperälajittelu, jätteen potentiaali raaka-aineina ja biopohjaisen jätteen hyödyntäminen biokaasun tuotannossa. Hankkeessa keskitytään myös jätelogistiikkaan ja tuotetaan kunnille materiaalia modernin jäteneuvonnan tarpeisiin. Hanke toteutetaan 1.10.2016 – 31.12.2023.

http://www.syke.fi/hankkeet/circwaste

Paikallinen uusiutuvan energian tuotanto kattaa 50 % Keski-Suomen energiankulutuksesta:

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa – VÄLKE

Kaksivuotisessa hankkeessa kuntia ja yrityksiä ohjataan kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviin cleantech-ratkaisuihin, energialähteisiin ja menetelmiin. Samalla luodaan markkinoita uusiutuvan energian käytölle ja uusille ympäristön huomioon ottaville tuotteille ja palveluille. Hankkeen aikana kohdekunnissa tutkitaan ja analysoidaan noin 120 pk-yritystä ja 150 kiinteistöä seitsemän kunnan alueella. Keski-Suomesta hankkeessa on mukana Kuhmoisten kunta.

Hankkeen toteutus 1.3.2015 – 31.7.2017, kokonaisbudjetti 500 000 €, josta Keski-Suomen EAKR-rahoitus 21 000€

http://www.syke.fi/hankkeet/valke

SÄRMÄ – Sähkön mikrotuotannon ja älyverkkojen toimintaympäristö

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu kehittää siirrettävää konttimoduulia sähkön mikrotuotannon ja älykkäiden sähköverkkojen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Moduuli sisältää sähkön mikrotuotannon laitteistoja, jotka voivat hyödyntää aurinko- tai tuulivoimaa tai biokaasua. Sähkön mikrotuotantoon liittyvän teknologian hyödyntäminen on vasta yleistymässä ja se tuo sähkönkäyttäjille ja mikrotuottajille uusia liiketoimintamalleja ja edesauttaa myös vientituotteiden syntymistä.

Hankkeen toteutus 1.1.2016 – 31.12.2018, kokonaisbudjetti  400 000 €, EAKR-rahoitus 243 000€.

https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=1833

 

Energiatutkimuksen demonstraatioympäristö uusien voimalaitoskonseptien kehitykseen

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy kehittää demonstraatioympäristöä uusille voimalaitoskonsepteille. Kaasun käyttömahdollisuuksilla ja lämpösähkömoduulilla varustettu tutkimusympäristö auttaa kehittämään uusia entistä vähäpäästöisempiä ja korkealla hyötysuhteella toimivia voima- ja lämpölaitoskonsepteja kotimaahan ja myös vientimarkkinoille. Kyseessä on ainutlaatuinen testausympäristö Suomessa.

Hankkeen toteutus 1.1.2016 – 31.8.2017, kokonaisbudjetti  193 000 €, EAKR-rahoitus 135 000€

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi

Sitran ja Keski-Suomen liton yhteishanke edisti biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Hankkeessa keskityttiin liikenteen biokaasun käytön edistämiseen, avattiin biokaasun käytön mahdollisuuksia lämmön- ja sähköntuotannossa sekä tuotettiin maaseutumaisen alueen biokaasun tuotannon ja kulutuksen tiekartta.

Hanke nosti osaltaan Keski-Suomen profiilia kehittyvänä biokaasuekosysteeminä. Hankkeen aikana tehdyt osakokonaisuudet auttavat kuntia, yrityksiä ja alueita hahmottamaan biokaasun käytön mahdollisuuksia. Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025 nosti Keski-Suomen liikennebiokaasun mallimaakunnaksi, ja siinä hahmoteltiin jatkoa hyvin alkaneelle maakunnalliselle yhteistyölle.

Hankkeen toteutus 1.4. – 31.10.2016, kokonaisbudjetti  40 000€, Keski-Suomen liiton kehittämisrahaston osuus 8 000€.

http://www.keskisuomi.fi/aluekehitys_ja_hankerahoitus/biotalous/biokaasu

Kokeilu- ja demonstraatioympäristö sähkömarkkinoiden uusille palveluille ja konsepteille

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy alkaa selvittää, miten sähkömarkkinoiden tuotanto olisi järkevää ja taloudellista järjestää tulevaisuudessa. Kun säästä riippuvaisia tuotantomuotoja, kuten aurinko- ja tuulivoimaa, aletaan käyttää yhä enemmän, sähkön kokonaistuotannon ennustaminen vaikeutuu. Tästä seuraa sähkön hinnan vaihteluita ja heilahteluja energiajärjestelmän tasapainoon. Markkinoita muuttaa osaltaan myös tuleva lainsäädäntö, joka avaa ovia uusille toimijoille ja palveluille.

Hankkeen toteutus 2.1.2017 – 31.7.2018, kokonaisbudjetti 130 000 €, EAKR-rahoitus 90 000€

 

Baltic Energy Action, a planning perspective (BEA-APP) 2016 -2019 Interreg BSR. Hankebudjetti 260 000€. Hankkeessa keskitytään uusiutuvan energian alueelliseen edistämiseen. Hankkeessa tuotetaan tietoa niistä esteistä ja mahdollisuuksista, joita erityisesti kaavaohjauksella on uusitutuvan energian edistämiseksi. Keski-Suomen tapaustutkimuskohteena on Ääneniemen (Äänekoski) geoenergiapotentiaali. Hankkeen toteutus 1.3.2016 – 28.2. 2019. https://www.balticenergyareas.eu/